Welcome to the State Board of Equalization’s (BOE) Multi-lingual – Outreach and Education Services. The BOE is pleased to be able to provide multiple language capabilities in our four core languages: Chinese, Vietnamese, Korean, and Spanish.

The BOE also offers a number of publications, events and assistance in a number of languages and would be pleased to help answer questions.

It is the policy of the Board of Equalization (BOE) to assist non-English speaking individuals in accessing BOE information and services in accordance with the Dymally-Alatorre Bilingual Services Act. Access to information may be provided through the use of certified bilingual employees, interpreters, translated material, or other available bilingual resources. If an individual believes they have not been provided with the requested information or services pursuant to the Act, the individual may file a Language Access Complaint with BOE's Equal Employment Opportunity Office.


Spanish

Español  (Spanish)     Acerca de BOE  |  Publicaciones  | Seminarios en línea  |  Clases en persona  |  Cómo comunicarse con nosotros

Bienvenidos a la Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, Uso, y Otros (BOE) donde se encuentran servicios multilingues de alcance y educativos. El BOE tiene el placer de proveer  múltiples capacidades  de lenguajes en nuestras idiomas de cuatro bases: Chino, Vietnamita, Coreano y Español.

El BOE también ofrece publicaciones, acontecimientos, y ayuda en varias idiomas y tendría el placer de ayudarle a contestar preguntas.

 

Chinese

中文  (Chinese)     加州物稅局  |  刊物  |  在線研討會  |  親身上課  |  如何與我們聯絡

歡迎使用加州物稅局多語種延展及教育服務。物稅局很高興能為您提供四個核心外語服務,包括:中文、越南文、韓國文、西班牙文。

物稅局會用多種語言為您提供公開刊物,相關活動,以及各類幫助,並很樂意解答您的各類問題。

 

Korean

한국어  (Korean)     비오이 소개  |  간행물  |  온라인 세미나  |  인 수업  |  조세형평국 연락 방법

조세형평국의 다언어 대민 업무 설명회에 오신것을 환영합니다.
조세형평국은 네개의 주요언어인 중국어, 월남어, 한국어 그리고 서반어로 다 언어 기능을 제공할 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다.  

또한 조세형평국은 간행물, 다양한 행사, 그리고 도움을 다언어로 제공하며 여러분의 질문에 성심껏 대답해 드릴 것입니다.

 

Vietnamese

Tiếng Việt  (Vietnamese)   Giới thiệu về BOE |  Các ấn phẩm |  Hội Thảo Trực Tuyến |  Lớp Dạy Trực Tiếp |  Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi

Chào mừng quý vị đến với Chương Trình Nối Rộng và Giáo Dục Nhiều Ngôn Ngữ của Board of Equalization (BOE). BOE rất vui lòng có khả năng để cung cấp nhiều ngôn ngữ, trong bốn ngôn ngữ lớn của chúng ta: tiếng Trung Hoa, Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc, và tiếng Tây Ban Nha.

BOE cũng đưa ra những công bố, những sự kiện, và giúp đỡ trong một số ngôn ngữ và cũng sẽ vui mừng để giúp đỡ trả lời những câu hỏi.